Дисципліни “Бакалавр”

Дисципліни спеціальності “Готельно-ресторанна справа” (СВО «Бакалавр»)

Освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа”

Організація санаторно-курортного харчування
Метою дисципліни є набуття студентами сучасних теоретичних знань щодо організації санаторно-курортного харчування відповідно до стану здоров’я пацієнтів і вимог дієтологів, методики його організації, ролі інформаційних та інноваційних технологій у процесі організації санаторно-курортного харчування, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів до організації лікувального і лікувально-профілактичного харчування в санаторно-курортних закладах на сучасному рівні, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які будуть спроможними забезпечити високий рівень ефективності організації лікувального та лікувально-профілактичного харчування в санаторно-курортних закладах в умовах ринкової економіки.
силабус
робоча програма

Стандартизація, сертифікація та метрологія
Метою дисципліни є набуття студентами сучасних теоретичних знань щодо стандартизації, сертифікації і метрології в готельно-ресторанному господарстві; нормативно-правових питань з стандартизації, сертифікації і метрології в індустрії гостинності; впровадження систем стандартизації і сертифікації продукції і послуг; набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування підходів до стандартизації і сертифікації продукції і послуг в готельно-ресторанному бізнесі; підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який буде спроможним забезпечити високий рівень ефективності та конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки.
силабус
робоча програма

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
Метою дисципліни є набуття студентами сучасних теоретичних знань щодо управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві, методики його здійснення, нормативно-правових питань управління якістю, створення і впровадження систем управління якістю, методів контролю і оцінювання рівня якості, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів до управління якістю в готельно-ресторанному господарстві, підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який буде спроможним забезпечити високий рівень ефективності та конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки.
силабус
робоча програма

Організація ресторанного господарства
Метою викладення дисципліни є формування у студентів навичок виконувати планувальні, організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів ресторанного господарства; набуття навичок у визначенні завдань діяльності закладів ресторанного господарства з організації виробництва продукції та обслуговування, раціональної організації праці; набуття навичок з розробки технологічного процесу сервісного обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах ресторанного господарства; набуття навичок розв’язання проблемних ситуацій в процесі обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства, організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу.
– силабус (спец. 241спец. 073)
– робоча програма (спец. 241, спец. 073)
методичні вказівки до виконання курсової роботи

Барна справа
Метою викладання дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань та практичних навиків, які пов’язані з сучасною організацією роботи барів, обслуговуванням відвідувачів, а також вивчення найпоширеніших технологічних процесів виробництва алкогольних напоїв, вивчення складу й асортименту напоїв, рецептур закусок, які подаються у барах.
– силабус
робоча програма

Організація роботи сомельє
Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного комплексу знань з наукових основ зберігання і споживання алкогольних напоїв шляхом поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів роботи сомельє. Вироблення у студентів практичних навичок і вмінь у вирішенні виробничих ситуацій, пов’язаних з реалізацією і зберіганням вина та алкогольних напоїв.
– силабус
робоча програма

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань та набуття компетенції щодо основ проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства у відповідності до їхньої соціальнокультурної, утилітарної та естетичної функції. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів вмінь та навичок щодо принципів проектування підприємств готельного та ресторанного типу, та основ формування внутрішнього простору підприємства готельно-ресторанного бізнесу
силабус
робоча програма
методичні вказівки до виконання курсової роботи

Етнічні кухні
Цілі навчання: формування загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення економічної, сервісно-виробничої, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу, що передбачає здійснення дослідницько-інноваційної діяльності та характеризується невизначеністю умов і вимог, уявлення щодо культури та традицій харчування народів світу, а також шляхів задоволення їхніх потреб у харчуванні, знань із особливостей технології виробництва страв та кулінарних виробів етнічних кухонь, особливості використання сировини та технологічних прийомів, культурні традиції споживання їжі, виявити найбільш характерні проблеми й перспективи.
силабус
робоча програма

Технологія продукції ресторанного господарства
Цілі навчання: формування загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення сервісно-виробничої, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської діяльності у сфері ресторанного бізнесу, що передбачає здійснення дослідницько-інноваційної діяльності та характеризується невизначеністю умов і вимог, уявлення щодо технології виробництва кулінарної та кондитерської продукції, знань із особливостей технології виробництва страв та кулінарних виробів, особливості використання сировини та технологічних прийомів.
робоча програма

Кулінарне мистецтво
Цілі навчання: формування загальних і фахових компетентностей для вміння оцінювати якість та естетичні властивості кулінарної продукції і набуття навичок дизайну кулінарної продукції. Лекції дають змогу вивчити сучасний рівень ресторанного бізнесу в Україні, сучасні технології та принципи приготування кулінарної продукції, вимоги щодо харчової цінності та дизайну кулінарної продукції, критерії та методику оцінювання кулінарних змагань.
силабус
робоча програма

Інформаційно-комунікаційні технології в готельно-ресторанному господарстві
Цілі навчання: Формування навичок збору і обробки інформації, знайомство з сучасними інформаційно-коммунікаційними технологіями та їх застосуванням у готельно-ресторанному бізнесі. Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам знань про проведення пошуку інформації, застосування сучасних методів розробки та експлуатації інформаційних систем в готельно-рестранному бізнесі, використанні сучасних інтернет сервісів в роботі та інше.
силабус
робоча програма

Інфраструктура готельного, ресторанного господарства та туризму
Вивчення дисципліни передбачає впровадження сучасних інноваційних технологій на підприємствах ресторанного та готельного бізнесу. Вивчення інновацій в тенденціях технологізації готельно-ресторанної діяльності як складової сфери послуг, основною концепцією яких є гостинність, дозволяє сформувати цілісне уявлення про зміст та структуру фахової підготовки.
силабус
робоча програма

Організація готельного господарства
Метою викладання дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок по здійсненню організації готельного господарства, компетенцій в управлінні готелями на всіх ланках його функціонування, починаючи з процедури створення готелю до культури обслуговування, прийому та обслуговуванню споживачів готельних послуг, технології надання додаткових послуг, втіленню нових форм організації готельного господарства.
– силабус (спец. 241, спец. 073)
– робоча програма (спец. 241, спец. 073)

Університетська освіта
Мета дисципліни полягає в усвідомленні сутності основних принципів, законодавчих актів і нормативних документів в галузі вищої освіти України, в підготовці студентів до навчання в вищих навчальних закладах відповідно до сучасних інтеграційних процесів у світовій та європейській освіті. Сформувати цілісне уявлення про зміст та структуру фахової підготовки; про обраний напрям і спеціальність та основні освітньо-кваліфікаційні вимоги щодо підготовки фахівця бакалаврського рівня.
силабус
робоча програма

Основи наукових досліджень
Метою викладання дисципліни є формування у студентів, на основі засвоєння теоретичних знань про сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті та їхній взаємозв’язок із практикою, навичок організації й проведення наукових досліджень.
силабус
робоча програма

Автоматизоване проектування
Метою викладення дисципліни є підготовка студентів до професійної діяльності в області проектування в умовах високих інформаційних технологій, ознайомлення з основами побудови та функціонування систем автоматизованого проектування
силабус
робоча програма

Автоматизоване проектування готелів і ресторанів
Метою викладення дисципліни є формування у студентів вмінь та навичок щодо основ автоматизованого проектування будівель та споруд та ознайомлення з основами побудови та функціонування систем автоматизованого проектування
силабус
робоча програма

Індустрія гостинності
Метою викладання дисципліни є формування у студентів уявлення про загальні аспекти сфери гостинності, історичні факти зародження, розвитку та сучасні тенденції готельно-ресторанної справи та фактори, які впливали на цей процес, про роль обслуговуючого персоналу у створенні атмосфери гостинності у закладах готельно-ресторанного бізнесу.
силабус
робоча програма

Event-технології
Метою дисципліни є вивчення теоретичних та практичних основ івент-технологій, опанування навиками професіонального планування, організації подій в службовому, суспільному та приватному житті, включаючи розробку концепції і програми, формування і контроль виконання бюджету, координацію роботи субпідрядників, а також вивчення ефективності проведеного івент заходу.
силабус
робоча програма

Рекреаційні комплекси світу
Мета дисципліни – набуття студентами сучасних теоретичних знань щодо наявності, організації та функціонування рекреаційних комплексів у світі, методик формування рекреаційної діяльності та ролі інформаційних технологій у цьому процесі, набуття практичних вмінь та навичок щодо застосування різних підходів до оцінки рекреаційних комплексів, підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який буде спроможним забезпечити високий рівень ефективності та конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки.
робоча програма

Курортна справа
Мета дисципліни – набуття студентами сучасних теоретичних знань щодо наявності та організації курортної справи, формування у умінь та навичок використання природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів курортів для відновлення самопочуття людини та мотивації до здорового способу життя, підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який буде спроможним забезпечити високий рівень ефективності та конкурентоспроможності курортного закладу в умовах ринкової економіки.
робоча програма

Організація готельно-ресторанного господарства (спец. 242)
Навчальна дисципліна забезпечує отримання професійних знань в сфері обслуговування, спрямована на теоретичну та практичну підготовку студентів з питань планування, організації та управління підприємством, контролю якості надання послуг, розв’язання проблемних ситуацій.
– силабус (част. 1, част. 2)
– робоча програма (част. 1, част. 2)

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства (спец. 181)
Метою дисципліни є формування навичок з виконання планувальних, організаційних та управлінських функцій в процесі діяльності закладів ресторанного господарства; визначення завдань з організації обслуговування, раціональної організації праці; розробки технологічного процесу сервісного обслуговування споживачів, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг; розв᾿язання проблемних ситуацій в процесі обслуговування споживачів, організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу.
силабус
робоча програма

Дипломне проектування
Метою дипломного проектування є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також виявлення рівня професійно-психологічної готовності молодого спеціаліста щодо практичної діяльності при постановці та вирішенні конкретних задач на основі самостійного прийняття рішень, використання нормативних документів, матеріалів і методів досліджень, експериментування і практичного втілення наукових принципів при вирішені проблем і питань, що розглядаються у дипломному проекті.
– методичні вказівки (част. 1, част. 2, част. 3)