Дисципліни “Магістр”

Освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа” (СВО “Магістр”)

Анотації до дисциплін з іншої ОП


Обов’язкові компоненти

Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Основні завдання вивчення дисципліни зводяться до вивчення: методології і організації наукових досліджень у сфері гостинності; первинної та вторинної інформації в сфері гостинності; методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів їх маркетингового розвитку; принципів організації досліджень, проведення планування досліджень, організації вибірки для проведення досліджень; поняття, системи та джерел права інтелектуальної власності та особливостей захисту цього права в Україні; набуття вмінь щодо використання методів дослідження у сфері гостинності, а також їх застосування у комплексних дослідженнях підприємств  готельного і ресторанного бізнесу;  проведення повної діагностики концепції закладу індустрії гостинності.
силабус
робоча програма

Реінжиніринг бізнес-процесів
Навчальна дисципліна спрямована на опанування студентами теоретичних та практичних навичок діяльності в умовах ринкової економіки і успішної реалізації отриманих знань в професійній діяльності в індустрії гостинності.
силабус
робоча програма

Інновації в індустрії гостинності
Навчальна дисципліна забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на формування цілісних уявлень про типи інновацій та засоби впровадження сучасних інноваційних технологій на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
силабус
робоча програма

Курсовий проект з інновацій в індустрії гостинності
Навчальна дисципліна забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на закріплення знань про інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі та впровадження їх у діяльність закладів.
силабус
робоча програма
методичні вказівки

Сервіс у готельному та ресторанному господарстві
Навчальна дисципліна спрямована на формування фахових компетентностей щодо організації та управління сервісними технологіями та процесами в готельно-ресторанному господарстві; надання основних та додаткових послуг, визначення цілей і завдань сервісної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства.
силабус
робоча програма

Іноземна мова професійних комунікацій
Завданням навчальної дисципліни є формування у здобувачів загальних і професійно орієнтованих інтегрованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхньої міжмовної і міжкультурної комунікації. Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти професійні іншомовні компетенції, усвідомлення практичних навичок у сфері комунікативних процесів, розвиток здібностей, що сприятимуть їхньому ефективному діловому спілкуванню в полікультурному навчальному і професійному середовищі та стануть запорукою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.
силабус
робоча програма

Інновації в ресторанному бізнесі та інноваційний інжиніринг з КП
При вивченні дисципліни розглядається стан, проблеми та перспективи розвитку ресторанного бізнесу в регіональному, державному та світовому аспектах. Для сталого розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності заклади ресторанного бізнесу повинні впроваджувати інновації в діяльність. Дисципліна вивчає можливі види інновацій та процес їх впровадження. Окрема увага надається поняттю інноваційного інжинірингу, розуміння якого є основою для подальшого курсового та дипломного проектування.
силабус
робоча програма

Охорона праці та цивільний захист в галузі
«Охорона праці та цивільний захист в галузі» – це інтегрована навчальна дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка об’єднує в собі вивчення питань особистої та колективної безпеки як в умовах повсякденної трудової діяльності, так й під час надзвичайних ситуацій.
силабус
робоча програма

Психологія управління та професійні комунікації
Даний курс дає можливість студентові сформувати стійкий інтерес до особливостей психологічної управління людьми, допомогти їм усвідомити, що кандидату, який обіймає управлінську посаду, необхідні глибокі психологічні знання. Адже сьогодні не можна не погодитись, що значення психологічного фактора в управлінні підсилюється, і його недооцінка призводить до деструктивних змін.
силабус
робоча програма

Виробнича практика
Навчальна дисципліна забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на формування цілісних практичних уявлень про особливості управління та сучасні технології на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
силабус
робоча програма
методичні вказівки

Дослідницька практика
Навчальна дисципліна забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на формування цілісних практичних уявлень про особливості впровадження інновацій в системи управління і технології на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
силабус
робоча програма
методичні вказівки

Кваліфікаційна робота магістра
Кваліфікаційна робота магістра є завершальним етапом виконання студентом навчального плану підготовки магістра і є самостійно виконаним проектом (або реконструкцією) закладу готельно-ресторанного господарства, що базується на результатах наукових досліджень, проведених студентом особисто на підставі вивчення фундаментальних, гуманітарних, професійно-спрямованих дисциплін та виконання переддипломної програми практики в закладах готельно-ресторанного господарства. Кваліфікаційна робота магістра розробляється на матеріалах аналізу діяльності закладів готельно-ресторанного господарства, що функціонують у сучасних економічних умовах і займаються наданням основних послуг проживання та харчування з використанням прогресивних інноваційних технологій.
силабус
робоча програма
– методичні вказівки (част. 1, част. 2, част. 3)


Вибіркові компоненти

Порядок вибору освітніх компонент

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
Метою дисципліни є формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і грантових програмах підтримки стартапів.
силабус
робоча програма

Бізнес планування в сфері гостинності
Навчальна дисципліна спрямованана формування у студентів загальних і фахових компетентностей для успішного складання бізнес-планів та процесу ведення бізнесу у готельно-ресторанному господарстві; питань сутності бізнес-планування, викладення методологічних і організаційних основ планування; визначення методичних принципів функціонального планування – планування виробництва, асортименту, збуту, маркетингової діяльності, кінцевих результатів виробничо-господарчої діяльності підприємства сфери гостинності, ресурсного забезпечення, обґрунтування необхідності оновлення продукції, організаційно-технічного розвитку підприємства та визначення відповідних методів.
силабус
робоча програма

Кадровий менеджмент та корпоративне управління в закладах гостинності
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблена підготовка студентів до ефективного управління персоналом, тобто формування комплексу теоретичних та практичних навичок щодо розробки кадрової політики в закладах гостинності. Добору та розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, забезпечення ефективного використання персоналу в закладах гостинності.
силабус
робоча програма

Енергозберігаючі технології для готельно-ресторанних підприємств та екологічний менеджмент
Метою дисципліни є засвоєння майбутніми фахівцями ресторанно-готельного бізнесу необхідного мінімуму знань з теоретичних і методологічних основ енергозбереження, екологічного менеджменту підприємства, формування у студентів сталої системи поглядів і знань з мінімізації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, навичок застосування системного підходу до забезпечення високого рівня енергетичної, екологічної безпеки підприємства, підвищення рівня свідомості та екологічної культури.
силабус
робоча програма

Концептуальне та логічне проектування готелів і закладів ресторанного бізнесу
Вивчення дисципліни сприяє формуванню у магістрів вмінь та навичок щодо принципів концептуального проектування підприємств готельного та ресторанного бізнесу, та основ логічного моделювання внутрішнього простору підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Це забезпечує можливість підготовки фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням проектних питань у галузі сфери обслуговування.
силабус
робоча програма

Концептуальне та логічне проектування санаторно-курортних комплексів, закладів SPA- та Wellness-індустрії
Метою дисципліни є формування у магістрів вмінь та навичок щодо принципів концептуального проектування санаторно-курортних комплексів, закладів SPA та Wellness-індустрії та основ логічного моделювання їх внутрішнього простору. Це забезпечує можливість підготовки фахівця, який володітиме знаннями, та навичками для оцінки стану і визначення перспективних напрямів розвитку SPA та Wellness-індустрії з урахуванням інноваційних рішень для ефективної їх діяльності в сучасному бізнес- та соціально-професійному середовищі.
силабус
робоча програма

Рекреаційний бізнес відпочинку та оздоровлення
Дисципліна розглядає сучасний стан та тенденції розвитку рекреаційного бізнесу відпочинку та оздоровлення. Вивчаються умови функціонування сфери гостинності оздоровчого напряму у конкурентних умовах ринку, технології створення санаторно-курортного продукту для споживачів послуг та отримання прибутку. Розглядаються особливості діяльності курортно-рекреаційних об’єктів, їх оснащення та інфраструктура. Особлива увага надається інноваціям у сфері рекреаційного бізнесу.
силабус
робоча програма

Спортивний менеджмент та індустрія розваг
Метою дисципліни є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм та практичними навичками в організації спортивних подій та розваг. Основні завдання вивчення дисципліни зводяться до формування у фахівців фундаментальних знання з індустрії розваг та ознайомлення з теоретичними основами спортивного менеджменту в соціально-культурному сервісі, специфікою надання анімаційних послуг та підготовки анімаційної команди.
силабус
робоча програма

Сучасні ресторанні тренди та технології продукції ресторанного господарства
Основними завданнями дисципліни є поглиблення спеціалізованих концептуальних знань щодо сучасних трендів у ресторанному бізнесі, тенденціях у харчуванні, альтернативних видів сировини, новацій у наданні ресторанних послуг, нових технологій продукції ресторанного господарства, формування загальних і спеціальних (фахових) компетентностей для успішного здійснення сервісно-виробничої, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської діяльності у сфері ресторанного бізнесу, що передбачає здійснення дослідницько-інноваційної діяльності.
силабус
робоча програма

Сучасна система управління та експертиза якості продукції і послуг в готельно-ресторанному господарстві
Основні завдання вивчення дисципліни зводяться до вивчення: еволюції розвитку систем управління і експертизи якості послуг в Україні і світі; систем управління якістю і проведення експертизи продукції та послуг; науково-теоретичної та методичної бази оцінювання якості продукції і послуг; вимог нормативної документації до складових діяльності готельного і ресторанного господарства в системі управління якістю і проведення експертизи; методів та способів вимірювання і оцінювання якості продукції ресторанного господарства та послуг в готельних комплексах.
силабус
робоча програма

Технології високої кухні та архітектура страв
Основні завдання вивчення дисципліни зводяться до вивчення: основних понять, характеристики і трендів високої кухні; інформації про легендарних шефів і відомих кулінарних шкіл світу; особливостей роботи з фуд-фотографами і фуд-стилістами; архітектури страв; основних принципів та правил дизайну і презентації страв; технологій молекулярної кухні і сучасних технологій обробки продуктів; особливостей підготовки та правил участі у кулінарних конкурсах.
силабус
робоча програма

Ділові та дипломатично-протокольні заходи в сфері гостинності
Метою викладання навчальної дисципліни є формування в майбутніх фахівців компетентності щодо норм і правил ділового та дипломатичного протоколу як основи успішного проведення ділових зустрічей, прийомів, переговорів. Основними завданнями дисципліни є набуття професійних навичок у вмінні корис-туватись знаннями основ ділового та дипломатичного протоколу, застосовувати їх на практиці.
– силабус
робоча програма

Технології здорового харчування з основами комбінаторики
Основні завдання вивчення дисципліни полягають в отриманні студентами знань з основ виробництва оздоровчих харчових продуктів, вивченні студентами загальних питань та теоретичних основ з розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій виробництва оздоровчих харчових продуктів, вивчення дії окремих компонентів таких продуктів на організм людини, оволодіння методами контролю якості та безпеки сировини і продуктів виготовлених на її основі, в надання студентам уміння використати набуті знання для розроблення нових продуктів оздоровчого призначення.
– силабус
робоча програма

Управління проектами в індустрії гостинності
Основним завданням дисципліни є забезпечення науково-методичного підґрунтя для опанування студентами основних інструментів управління проектами готельного та ресторанного бізнесу, розробка і обґрунтування поняття управління проекту, визначення цілей проекту, оцінка ефективності проекту з урахуванням фактора ризику і невизначеності.
– силабус
робоча програма

Комплексна практика
Метою комплексної практики є формування у студента професійних вмінь, навичок прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних, виробничих умовах шляхом виконання обов’язків, властивих їх майбутньої професійної та організаційно-управлінської діяльності. Поставлені цілі реалізують шляхом самостійного вивчення виробництва і виконання кожним студентом, в умовах підприємства, передбачених програмою окремих виробничих й організаційно-управлінських завдань.
силабус
робоча програма