Освітні програми

В ОНАХТ реалізуються освітньо-професійні й освітньо-наукові програми відповідно до стандартів вищої освіти. Освітня програма спеціальності визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня та кваліфікації.

Рівень вищої освіти – другий (магістр)
ОПП “Готельно-ресторанна справа” (2020)
Рецензія на ОПП (Салата Н.В.)
Рецензія на ОПП (Тітов В.)
Рецензія на ОПП (Ільїн Л.В.)
Навчальний план (денна, заочна форма навчання)

Стандарт вищої освіти 241 “Готельно-ресторанна справа” (2021)
Проект ОПП “Готельно-ресторанна справа” (2021)

Рівень вищої освіти – перший (бакалавр)
ОПП “Готельно-ресторанна справа”

Якість освітньої програми та організації освітнього процесу
Процедури розроблення, оновлення, удосконалення й затвердження освітніх програм в ОНАХТ регулюються Положенням про організацію освітнього процесу та Положеннями про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. За якість освітньої програми несе відповідальність її гарант. При розробці освітньої програми враховуються рекомендації навчально-педагогічного персоналу, стейкхолдерів і випускників, здобувачів вищої освіти і представників студентського самоврядування.

Анкетування зацікавлених сторін (по серпень 2020 р.):
- Анкета для здобувачів вищої освіти
- Анкета для випускників
- Анкета для роботодавців
- Анкета “Якість викладання” (дистанційне навчання)
- Анкета для викладацького складу щодо якості освітньої програми
- Анкета щодо якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти
- Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Анкетування зацікавлених сторін (вересень-листопад 2020 р.):
Аналіз освітніх програм
Правила проведення контрольних заходів, об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, конфлікт інтересів
Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності

Результати опитування зацікавлених сторін (вересень-листопад 2020 р.):
Аналіз та перегляд освітніх програм
Правила проведення контрольних заходів, об’єктивності та неупередженості екзаменаторів при оцінюванні навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, конфлікту інтересів
Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
Ступінь інформованості здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень
Ступінь інформованості здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності