Вибіркові дисципліни

Згідно положенням про організацію освітнього процесу, особи, які навчаються в ОНАХТ, мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Вибір особою, яка навчається, навчальних дисциплін дозволяє:
– поглибити знання та здобути додаткові компетентності в межах обраної освітньої програми;
– поглибити знання та здобути додаткові компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей і галузей знань;
– ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компетентностями.

Обсяг дисциплін вільного вибору, що може обирати особа, яка навчається, з інших спеціальностей, освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм, становить не менше 10% від загального обсягу дисциплін за вибором особи, яка навчається.

Особі, яка навчається, пропонується реалізовувати свій вибір шляхом:
– вибору спеціалізованого блоку дисциплін, який включає переважно фахові дисципліни, що визначають спеціалізовану підготовку особи, яка навчається, в межах обраної освітньої програми;
– вибору дисциплін з визначеного переліку; при цьому з групи, що складається з кількох дисциплін, особі, яка навчається, пропонується обирати одну дисципліну.

Обрані особою, яка навчається, дисципліни (блоки) затверджуються керівником відповідного структурного підрозділу, як невід’ємна складова індивідуального навчального плану особи, яка навчається.

 

Процедура здійснення вибору навчальних дисциплін

Строки проведення запису осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для планування та організації освітнього процесу, його методичного і кадрового забезпечення) формування контингенту осіб, які навчаються, у групах і потоках. Для осіб, які навчаються за освітніми програмами, в яких вибір дисциплін заплановано у першому навчальному році, вибір організовується:
– для денної форми навчання – упродовж двох перших тижнів навчання;
– для заочної форми навчання – протягом першого тижня першої установчих занять.

Для осіб, які навчаються за освітніми програмами, в яких вибір дисциплін заплановано на наступний навчальний рік, вибір організовується:
– для денної форми навчання – упродовж першого місяця проведення аудиторних занять весняного семестру, який передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення;
– для заочної форми навчання – протягом установчих занять весняного семестру, що передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення.

Процедура проведення запису осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових дисциплін корелює з вище наведеними строками і визначається наступними етапами:
– ознайомлення осіб, які навчаються, із порядком, термінами та особливостями запису та формування груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін в Академії, а також з особливостями присвоєння освітніх кваліфікацій за відповідною освітньою програмою;
– ознайомлення осіб, які навчаються, із переліками вибіркових дисциплін (блоків), які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і за іншими програмами;
– запис осіб, які навчаються, на вивчення навчальних дисциплін та оформлення заяви на ім’я керівника відповідного структурного підрозділу про обрання ними вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у відповідному семестрі;
– повторний запис осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових навчальних дисциплін (у разі необхідності);
– опрацювання заяв осіб, які навчаються, керівником відповідного структурного підрозділу, прийняття рішень щодо осіб, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка контингенту осіб, які навчаються, і формування академічних груп.